Regulamin Pacjenta GlobalMed


1

Rezerwacja wizyt

Rezerwację wizyty można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 zgłaszając się osobiście do siedziby GlobalMed, telefonicznie pod numerem telefonu: 515 806 334 Dla dobra i bezpieczeństwa pacjenta istnieje możliwość konsultacji specjalistycznych przez telefon.

2

Przybycie na wizytę

Prosimy pacjentów o przybycie 10 min przed planowaną wizytą. Przed pierwszą wizytą prosimy o zabranie ze sobą możliwie aktualnych dokumentów i badań związanych z obecnymi dolegliwościami (RTG, USG, wypis ze szpitala, itd.) Strój pacjenta powinien pozwalać na swobodne odsłonięcie obszaru ciała związanego z obecnymi dolegliwościami. Niektóre dolegliwości wymagają tego aby pacjent rozebrał się do bielizny. W trosce o Państwa komfort prosimy o założenie wygodnej bielizny.

3

Odwoływanie wizyty

Pacjent może zmienić termin wizyty, jednak przy zmianie terminu, dokonanym po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego, zostanie naliczona opłata rezerwacyjna w wysokości 30zł pokrywająca koszty gotowości GlobalMed do wykonania niezaszłej usługi. W przypadku karnetów (voucherów), nieodwołana w wyżej wymienionym terminie wizyta przepada. W dni wolne od pracy rezygnację z wizyty należy zgłosić w formie wiadomości tekstowej pod numerem 515 806 334.

4

Spóźnienia na wizytę

W przypadku spóźnienia na wizytę czas wizyty jest pomniejszony o spóźnienie pacjenta. Spóźnienie powyżej 15 minut, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty i rozpatrywane jest jako wizyta nieodwołana. Po upływie wyżej wymienionego czasu specjalista ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.

5

Odpowiedzialność za rzeczy Pacjentów

GlobalMed nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy Pacjentów.

6

Płatności

Po każdej dokonanej przez pacjenta płatności wystawiany jest paragon. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić to w rejestracji. Faktury na podstawie wcześniej otrzymanych paragonów wystawiamy do dwóch miesięcy od wystawienia paragonu. Karnety należy wykorzystać w terminie 6 miesięcy od daty zakupu.

7

Informacja dla Pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej są przetwarzane Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GlobalMed Marcin Kotas ul. J.Kochanowskiego 4a, 67-300 Szprotawa, NIP 9281952167 tel. 515 806 334, email: hello@global-med.center
 2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), zarządzania udzielaniem tych usług i świadczeń, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, oraz diagnozy medycznej i leczenia, a także profilaktyki zdrowotnej. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 9 ust.2 lit. h RODO* w zw. z art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku, jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zebrane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane w celu skierowania do Pani/Pana komunikacji marketingowej dotyczącej działalności GlobalMed.
 3. Podczas świadczenia usług medycznych tworzona jest dokumentacja medyczna, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia, jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach. Informacje te są zbierane, gdyż jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli jest Pani/ Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Pani/Pana dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w zakresie, jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora lub do Inspektora ochrony danych.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO*. Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Jako podmiot leczniczy GlobalMed jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie Pani/ Pana danych osobowych lub podanie niepełnych danych osobowych może znacząco utrudnić lub uniemożliwić realizację przez Administratora celów określonych w punkcie 3.
 10. Z uwagi na konieczność zapewnienia GlobalMed odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności GlobalMed jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: a) innym podmiotom leczniczym, współpracującym ze Spółką w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej; b) dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego); c) dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucjom finansowym); d) osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta; e) innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 11. W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZAŁĄCZNIKI

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

+48 515 806 334

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie możesz sobie poradzić z Twoim problemem, koniecznie napisz lub zadzwoń! Nasz wyspecjalizowany team zajmie się Tobą w 100%